Get Adobe Flash player

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. v súčasnosti prevádzkuje „Skládku odpadov – časť C“ v zmysle integrovaného povolenia vydaného SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra.

 

Skládka odpadov časť C je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok na inertné odpady.

 

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov do triedy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

 

Vydané integrované povolenia :

 

https://www.sizp.sk/ipkz/integrovane-povolenia?idpr=328&idprev=711 

 

 

ZOZNAM DRUHOV ODPADOV, NA ZNEŠKODŇOVANIE KTORÝCH  JE PREVÁDZKOVATEĽ  OPRÁVNENÝ :

 

Na základe rozhodnutia č. 114-9077/2020/Rum/373280119 zo dňa 16.3.2020 je  na skládke odpadov Bojná - časť C povolené skládkovanie nasledovných druhov odpadov :

 

k.č.                   názov odpadu                                                                                   

01 01 01          odpad z ťažby rudných nerastov                                                                   

01 01 02          odpad z ťažby nerudných nerastov                                                               

01 03 06          hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05                                         

01 03 08          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07                          

01 04 08          odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07                   

01 04 09          odpadový piesok a íly                                                                                    

01 04 10          prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07                          

01 04 12          hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené

                         v 01 04 07 a v 01 04 11                                                                                  

01 04 13          odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07            

01 05 04          vrtné kaly a odpady z vodných vrtov                                                             

02 01 04          odpadové plasty (okrem obalov)                                                                 

02 01 07          odpady z lesného hospodárstva                                                                                 

02 01 09          agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08                                      

02 03 01          kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania                                   

02 03 02          odpady z konzervačných činidiel                                                                  

02 03 03          odpady z extrakcie rozpúšťadlami                                                                

02 03 04          látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                                                         

02 03 05*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                 

02 04 01          zemina z čistenia a prania repy                                                                                 

02 04 02          uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality                                                     

02 04 03*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                 

02 05 01          látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                                                         

02 05 02*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                 

02 06 01          materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                                      

02 06 02          odpady z konzervačných činidiel                                                                  

02 06 03*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                               

02 07 01          odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín                                 

02 07 04          materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                                       

02 07 03          odpady z chemického spracovania                                                               

02 07 05*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                 

03 01 01          odpadová kôra a korok                                                                                            

03 01 05**        piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/vláknité

                         dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04                                                     

03 03 07          mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky                                  

03 03 08          odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu                                  

03 03 09          odpad z vápennej usadeniny                                                                         

03 03 10          výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie                          

03 03 11*         kaly zo spracovania v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10                    

04 01 01          odpadová glejovka a štiepenka                                                                                 

04 01 07*         kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

                         neobsahujúce chróm                                                                                     

04 02 09          odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný  textil, elastomér,

                         plastomér)                                                                                                     

04 02 20*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

                         uvedené v 04 02 19                                                                                      

04 02 21          odpady z nespracovaných textilných vlákien                                                           

04 02 22          odpady zo spracovaných textilných vlákien                                                 

05 01 17          bitúmen                                                                                                         

06 13 03          priemyselné sadze                                                                                         

07 02 12*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

                         iné ako uvedené v 07 02 11                                                                          

07 02 13          odpadový plast                                                                                                         

07 02 16          odpady obsahujúce silikóny                                                                          

08 01 12          odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11                                     

08 01 18          odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17                    

08 02 01          odpadové náterové prášky                                                                            

08 02 02*         vodné kaly obsahujúce keramické materiály                                                 

08 03 13          odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedené v 08 03 12                             

08 03 15          kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14                                             

08 04 10          odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09              

08 04 12          kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11              

09 01 07          fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra                 

09 01 08          fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 

10 01 01          popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného

                         v 10 01 04)                                                                                                   

10 01 02          popolček z uhlia                                                                                            

10 01 03          popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva                                                 

10 01 05          tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika                 

10 01 07          reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo

                        forme kalu                                                                                                    

10 01 15          popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené

                         v 10 01 14                                                                                                     

10 01 17          popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16                                

10 01 19          odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 

10 01 21*         kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

                         iné ako uvedené v 10 01 20                                                                          

10 01 23*         vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22                             

10 01 24          piesky z fluidnej vrstvy                                                                                 

10 01 25          odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne                                            

10 02 01          odpad zo spracovania trosky                                                                         

10 02 02          nespracovaná troska                                                                                      

10 08 13          odpady  obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12                   

10 09 03          pecná troska                                                                                                  

10 09 06          odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené

                          v 10 09 05                                                                                                    

10 09 08          odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07           

10 09 10          prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09                                           

10 09 12          iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11                                           

10 09 14          odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13                                                         

10 10 03          pecná troska                                                                                                  

10 10 06          odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené

                          v 10 09 05                                                                                                   

10 10 08          odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07           

10 10 10          prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09                                           

10 10 12          iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11                                           

10 10 14          odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13                                                         

10 11 03          odpadové vláknité materiály na báze skla                                                     

10 11 05          tuhé znečisťujúce látky a prach                                                                                 

10 11 10          odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný

                         ako uvedený v 10 11 09                                                                               

10 11 12          odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11                                                  

10 11 14          kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13                            

10 11 16          tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15                    

10 11 20          tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

                         iné ako uvedené v 10 11 19                                                                          

10 12 01          odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním                             

10 12 03          tuhé znečisťujúce látky a prach                                                                                 

10 12 05          kaly a filtračné koláče z čistenia plynov                                                       

10 12 06          vyradené formy                                                                                            

10 12 08          odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice

                         a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)                                          

10 12 12          odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11                                                          

10 12 13*         kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku                                   

10 13 01          odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním                             

10 13 04          odpady z pálenia a hasenia vápna                                                                 

10 13 06          tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13                  

10 13 10          odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09                                

10 13 11          odpady z kompozitných materiálov na báze cementu

                         iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10                                                                    

10 13 14          odpadový betón a betónový kal   

15 01 06          zmiešané obaly                                                                                                         

15 02 03          absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

                         iné ako uvedené v 15 02 02                                                                          

16 11 02          výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických

                         procesov iné ako uvedené v 16 11 01                                                                      

16 11 04          iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických

                         procesov iné ako uvedené v 16 11 03                                                                      

17 01 01          betón                                                                                                             

17 01 02          tehly                                                                                                              

17 01 03          obkladačky, dlaždice a keramika                                                                  

17 01 07          zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené

                         v 17 01 06                                                                                                     

17 02 01          drevo                                                                                                             

17 02 02          sklo                                                                                                               

17 02 03          plasty                                                                                                            

17 03 02          bitúmenové  zmesi iné ako uvedené v 17 03 01                                                       

17 05 04          zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03                                                      

17 05 06          výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05                                                         

17 05 08          štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07                             

17 06 04          izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03                           

17 08 02          stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01                                 

17 09 04          zmiešané odpady zo stavieb a demolícií iné ako uvedené v 17 09 01,

                         17 09 02 a 17 09 03                                                                                      

19 01 12          popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11                                                  

19 01 14          popolček iný ako uvedený v 19 01 13                                                                      

19 01 16          kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15                                                   

19 01 18          odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17                                                         

19 01 19          piesky z fluidnej vrstvy                                                                                 

19 03 05          stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04                                       

19 03 07          solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06                                      

19 04 01          vitrifikovaný odpad                                                                                      

19 05 01          nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov                  

19 05 02          nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu                          

19 05 03          kompost nevyhovujúcej kvality                                                                                

19 06 04          zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov                                 

19 06 06          zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného

                         odpadu                                                                                                                      

19 08 01          zhrabky z hrablíc                                                                                          

19 08 02          odpad z lapačov piesku                                                                                            

19 08 05          kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd                                                         

19 09 01          tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc                                                   

19 09 02          kaly z čírenia vody                                                                                        

19 09 03          kaly z dekarbonizácie                                                                                               

19 09 04          použité aktívne uhlie                                                                                     

19 09 05          nasýtené alebo použité iontomeničové živice                                                           

19 10 04          úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03                                     

19 10 06          iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05                                                                    

19 12 01          papier a lepenka                                                                                            

19 12 04          plasty a guma                                                                                                

19 12 05          sklo                                                                                                               

19 12 07          drevo iné ako uvedené v 19 12 06                                                                

19 12 08          textílie                                                                                                                       

19 12 09          minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)                                                     

19 12 12          iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

                         odpadu iné ako uvedené v 19 12 11                                                             

19 13 02          odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01                                               

19 13 04          kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03                                        

20 01 28          farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27                     

20 01 30          detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                                                                    

20 01 38          drevo iné ako uvedené v 20 01 37                                                                

20 01 39          plasty                                                                                                            

20 02 02          zemina a kamenivo                                                                                       

20 02 03          iné biologicky nerozložiteľné odpady                                                                       

20 03 01          zmesový  komunálny odpad                                                                         

20 03 02          odpad z trhovísk                                                                                           

20 03 03          odpad z čistenia ulíc                                                                                      

20 03 04          kal zo septikov                                                                                                          

20 03 06          odpad z čistenia kanalizácie                                                                          

20 03 07          objemný odpad  

20 03 08          drobný stavebný odpad                                                                                  

 

*       s minimálnym obsahom sušiny 60-70 %

**     je možné len drevotrieskové/drevovláknité dosky, ošetrené dýhy, ktorých

        zhodnocovanie je problematické